Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα veluda.com.cy.
Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί και ισχύουν για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι τους καταλάβατε και ότι συμφωνείτε με αυτούς πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή.

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Veludas International Ltd..
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Λευκωσία - Ιφιγενείας 24Γ, Στρόβολος 2007.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 22572555.

ΟΡΟΙ
Η εταιρεία Veluda μπορεί κατά διαστήματα να τροποποιήσει ορισμένες διατάξεις των γενικών όρων και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ανατρέχει σε αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Αν δε συμφωνεί, μερικώς ή ολικώς, με το περιεχόμενο των όρων χρήσης συνιστούμε να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Με την εγγραφή του στην ιστοσελίδα ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως τους γενικούς όρους χρήσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα veluda.com.cy, συμπεριλαμβανομένων του λογοτύπου, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των σχεδίων, των κειμένων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπόκεινται στις διατάξεις περί κατοχής πνευματικών δικαιωμάτων (copyright). Απαγορεύεται η τροποποίηση, διανομή ή αναδημοσίευση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο. Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα μόνο για προσωπική χρήση και όχι για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα veluda.com.cy είναι δυνατόν να περιέχουν λάθη (τυπογραφικά, αριθμητικά κλπ) που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας, για τα οποία λάθη η Veluda δε φέρει καμία ευθύνη. Η Veluda δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ολόκληρο το περιεχόμενό της ή ο server, που τη φιλοξενεί, δεν περιέχουν ιούς που μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή του χρήστη. Συνιστούμε σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου να έχουν εγκαταστήσει ένα πρόσφατα ενημερωμένο πρόγραμμα για την προστασία από ιούς.

Η Veluda έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απεικονίσει με τη μέγιστη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, για την οποία η Veluda δε φέρει καμία ευθύνη.

Η Veluda δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Επίσης, η Veluda δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Η Veluda δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας veluda.com.cy και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας veluda.com.cy.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες της ιστοσελίδας veluda.com.cy συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την ιστοσελίδα veluda.com.cy στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Αγαπητέ Πελάτη/Συνεργάτη

Συγκεκριμένες αλλαγές στο ∆ίκαιο µε βάση τον Κανονισμό Προστασίας ∆εδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) µας επιβάλουν να επικαιροποιήσουµε τους Όρους Πωλήσεων και Παροχής των Υπηρεσιών µας σχετικά µε τα Προσωπικά ∆εδοµένα και τη ∆ήλωσή μας περί Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων που ισχύουν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες µας που ήδη χρησιμοποιείτε ή έχετε χρησιμοποιήσει.

Επιπλέον,  επιθυμούμε να είστε ενήμεροι σε ξεκάθαρη, σαφή και επακριβή μορφή για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε ή προστατεύουμε τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας και για τη Συµµόρφωσή µας µε τον παραπάνω Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι και παραμένουν σαφή και κατανοητά, διότι αυτά θα καλύπτουν κάθε νέο προϊόν και υπηρεσία που µπορεί να λάβετε από εμάς στο μέλλον.

Θα πρέπει επίσης να είστε ενήμεροι ότι οι επικαιροποιηµένοι Όροι και η ∆ήλωση, όπως και οι νέες διατάξεις, εφαρμόζονται χωρίς άλλη ειδοποίησή σας από την 25η  Μάϊου 2018 και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  κάθε  µεταξύ µας σύμβασης. Κατά συνέπεια, πρέπει να γνωρίζετε ότι εφόσον επιλέξετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας, αποδέχεστε τους Όρους και τη ∆ήλωση µε την άνω ισχύ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Εντύπου Ενημέρωσης -  ∆ήλωσης Προστασίας και να επικοινωνήσετε µαζί µας τηλεφωνικώς στο 22572555.

Έντυπο Ενημέρωσης  - Δήλωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα µε τον Κανονισμό (Ε.Ε) 2016/679 της ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία «Veludas International Ltd.» και το διακριτικό τίτλο «Veluda». 

Εισαγωγή

Η εταιρεία µας δραστηριοποιείται στον τομέα προώθησης προϊόντων οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, όπως φίλτρα, συστήματα και εξαρτήματα για το νερό και τη δημιουργία και παραγωγή μονάδων οικιακών και ημι-επαγγελματικών αντίστροφων οσμώσεων. Απευθυνόμαστε κυρίως σε τελικούς πελάτες (χρήστες) των συστημάτων και σε επαγγελματίες. Στα πλαίσια της επαγγελματικής μας δραστηριότητας συλλέγουμε αποκλειστικά εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα, ώστε να προμηθεύσουμε τα είδη μας στους πελάτες μας και να τους παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

 Ειδικότερα, όταν συναλλάσσεστε µε την επιχείρησή µας και λαμβάνετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας, συμφωνείτε στους Όρους Πωλήσεών και Παροχής των Υπηρεσιών µας, τους οποίους θα βρείτε στα τιμολόγια µας και στην ιστοσελίδα µας. Θα πρέπει να διαβάζετε και να κατανοείτε τους όρους αυτούς πριν συναλλαχθείτε µαζί µας, γι` αυτό σας ζητούμε να µας παρέχετε τη σαφή συγκατάθεσή σας πριν από κάθε συναλλαγή, για να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε ή διαβιβάσουμε τις πληροφορίες που µας παρέχετε που µπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά σας δεδομένα, ακριβώς για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε µε προσήκοντα τρόπο τη µεταξύ µας συναλλαγή µε βάση τους συμβατικούς αυτούς όρους.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε µια µεταξύ µας συναλλαγή, όπως µπορείτε επίσης να µας χορηγήσετε τα δεδομένα  που είναι  απολύτως  απαραίτητα  για  την  αγορά  ενός προϊόντος ή µίας υπηρεσίας. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών µας προς εσάς, επειδή καμία σχετική σύμβαση δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία δεδομένων του αγοραστή.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και από πού;

(α) Δεδομένα που µας χορηγείτε εσείς άμεσα στις µεταξύ µας συναλλαγές. Όταν για παράδειγμα αγοράζετε ένα προϊόν από την εταιρεία µας ή εκδηλώνετε ενδιαφέρον για ένα προϊόν ή µια υπηρεσία µας ή µας ζητάτε να σας στείλουμε µια προσφορά ή µας υποβάλετε µια παραγγελία είτε απευθείας είτε µέσω της ιστοσελίδας µας είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε µέσω τηλεφώνου, όταν εγκαθιστούμε το προϊόν μας στο χώρο σας, όταν πραγματοποιούμε  µία τεχνική συντήρηση, όταν επικοινωνείτε µαζί µας για τεχνική υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κ.ο.κ., εσείς µας παρέχετε οικειοθελώς µας τα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο σας, το τηλέφωνό σας, το email σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τα στοιχεία τιµολόγησής σας (Επαγγελµατική/Εταιρική Επωνυµία, Νόµιµη Έδρα, ΑΦΜ, ∆.Ο.Υ., Αντικείµενο - ∆ραστηριότητα-Επάγγελµα, Καθεστώς Φ.Π.Α., ∆ιεύθυνση Τόπου Παράδοσης Προϊόντων και Υπηρεσιών, Στοιχεία Χρέωσης κλπ), µε σκοπό να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας, να σας υποστηρίξουμε τεχνικά σχετικά µε τα προϊόντα µας, να  σας βοηθήσουμε στην κατανόηση της χρήσης και της λειτουργίας τους και να προτείνουμε βελτιώσεις και λύσεις σε τυχόν προβλήματα που µπορεί ν` αντιμετωπίσετε, να πιστοποιήσουμε την ταυτότητά σας σε περίπτωση επικοινωνίας σας αλλά και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε οτιδήποτε χρειαστεί. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία τα καταχωρούμε στο μηχανογραφημένο σύστημα  της επιχείρησής µας, όπου ανοίγουµε και διατηρούµε καρτέλα συναλλασσόµενου πελάτη/προµηθευτή. Τα στοιχεία αποθηκεύονται και σε έντυπο αρχείο, προκειμένου να είµαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τη µεταξύ µας σύμβαση και να λάβουμε το αντίτιμο που τυχόν µας οφείλετε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας. Τα στοιχεία για την πληρωμή διαβιβάζονται σε συνεργαζόµενο λογιστή, προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες καταχωρήσεις στοιχείων για φορολογικούς   λόγους.

(β) Δεδομένα που συλλέγουμε µέσω της ιστοσελίδας µας: Χρησιμοποιούμε τεχνολογία cookies (τεχνολογία καταγραφής) στην ιστοσελίδα µας για να ενισχύσουμε την ποιότητα της ηλεκτρονικής σας περιήγησης στην ιστοσελίδα µας. Κανενός είδους προσωπική πληροφορία δεν συλλέγεται από τα συγκεκριμένα cookies. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα µας, όπου σας ζητείται θετική ενέργεια συνέχισης πλοήγησης στην ιστοσελίδα, αφού έχετε ενημερωθεί και συγκατατεθεί στη χρήση τους. Όσον αφορά τα cookies ειδικότερα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και µε απλή διαγραφή τους από τη μηχανή αναζήτησης και τον υπολογιστή σας ή µε απλή αλλαγή των ηλεκτρονικών ρυθµίσεών σας για τα cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να αρνηθείτε την τοποθέτηση cookies, έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να µην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή να κατεβάσετε συγκεκριμένο υλικό ή/και να απευθυνθείτε σε άλλα links κλπ.

(γ) Δεδομένα που συλλέγουμε εμείς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μηνυμάτων (sms) και βίντεο: Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) που µας αποστέλλετε, όταν     αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των µεταξύ µας συναλλαγών, τη χρήση των προϊόντων µας και την τεχνική υποστήριξη αυτών. Επιπλέον, αποθηκεύουμε το περιεχόμενο ενός άμεσου μηνύματος (SMS) που µπορεί να µας στείλετε. Τέλος, εάν επισκεφτείτε τα γραφεία µας ή λάβετε μέρος σε κάποια εκδήλωσή µας εκεί, δύναται  να γίνει επόπτευση ή καταγραφή της εικόνας σας από κάμερες ασφαλείας.

(δ) Δεδοµένα που συλλέγουµε από άλλες πηγές και τρίτους: Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε µπορεί να συνδυαστούν µε πληροφορίες που εσείς καταχωρείτε δηµόσια, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας που εσείς µοιράζεστε δηµοσίως µέσω των δικών σας ιστοσελίδων, των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ενημερωτικών σας email, των εντύπων που χρησιμοποιείτε στις συναλλαγές σας, τις επαγγελµατικές σας κάρτες κ.ο.κ. Άλλοι τρίτοι που ενδέχεται να µας διαβιβάσουν δεδομένα σας είναι τα κοινωνικά δίκτυα, εφόσον έχετε παραχωρήσει σε κάποιο προϊόν µας δικαίωµα πρόσβασης σε τέτοια αλλά και οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις που τυχόν σας προσφέρουν άλλες υπηρεσίες. Τέλος, µπορεί να λάβουµε δεδοµένα σας  από άλλες ελεύθερες βάσεις δεδοµένων, όπως οι επαγγελµατικοί και οι τηλεφωνικοί κατάλογοι, για να σας καλέσουµε για επικοινωνία.

Για ποιους λόγους συλλέγουμε τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε; 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να:

(α) Εκπληρώσουμε τις μεταξύ µας συμβάσεις και να παρέχουµε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας  µε προσήκοντα  τρόπο. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που µας παρέχετε και τη συγκατάθεσή σας για να εκτελέσουμε και να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές µας µε εσάς, για να σας παρέχουμε τα προϊόντα µας και τις υπηρεσίες µας, για να σας παρέχουμε υποστήριξη τεχνικού χαρακτήρα και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες, όταν απαιτηθεί σχετικά µε τα προϊόντα  µας.

(β) Διερευνήσουμε την πιθανότητα/δυνατότητα κατάρτισης και σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. 

(γ)  Βελτιώσουμε τη μεταξύ µας σχέση. Χρησιμοποιούμε αρχεία επικοινωνίας για να καταλάβουμε καλύτερα τα ζητήματα που σας απασχολούν, αλλά και για να διαγνώσουμε εγκαίρως τυχόν σφάλματα και προβλήματα και έτσι να βελτιώσουμε και να ενδυναμώσουμε την ποιότητα στις συναλλαγές και τη σχέση σας µε την εταιρεία µας.

(δ) Προμηθεύσουμε εσάς µε ενδιαφέρουσες προσφορές και ενημέρωση για νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και τάσεις στην αγορά, για την παρουσία µας σε εκθέσεις και εκδηλώσεις. Η εταιρεία µας χρησιμοποιεί µόνο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για αποστολή ενημερωτικού υλικού και δεν χρησιμοποιεί καθόλου το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για διαφημιστικούς σκοπούς.

(ε) Επεξεργαστούμε τις πληρωμές µας και τις υποχρεώσεις µας. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία τιμολόγησης, αξιογράφων και πληρωμών αποκλειστικά και µόνο για να λάβουμε από εσάς το αντίτιμο των προϊόντων και των υπηρεσιών µας, µέσω συνεργαζόμενου λογιστικού γραφείου που δεσμεύεται µε όρους εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

(στ) Προστατευτούμε από κινδύνους, να προστατεύσουμε εσάς από τέτοιους, να εκπληρώσουμε τις έννομες υποχρεώσεις μας και για την επίλυση τυχόν διαφορών. Χρησιμοποιούμε δεδομένα για την ασφάλεια και την προστασία των προϊόντων µας και των πελατών µας και για τον εντοπισμό και την πρόληψη απατηλών ενεργειών, για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών μας που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο καθώς και τις αποφάσεις οποιονδήποτε αρχών (δημόσιων, εποπτικών κλπ) ή δικαστηρίων καθώς και για την επίλυση διαφορών σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης των συµβάσεών µας.

(ζ) Επικοινωνία µαζί σας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για να επικοινωνούμε µαζί σας µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολής, SMS και µε άλλα μέσα, για να σας ενημερώσουμε για την παραγγελία σας ή την επισκευή ενός προϊόντος, για να σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη εγκατάστασης,   για να σας ενημερώσουμε για τυχόν εκκρεμότητες ή για να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες για ένα αίτημά σας, για να σας προσκαλέσουμε σε εκδηλώσεις µας, για να  σας ενημερώσουμε για νέα προϊόντα  ή υπηρεσίες. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε µέσω της ιστοσελίδας µας ή µε  άλλη  θετική  σας ενέργεια σε newsletter για τη λήψη ενημερωτικού περιεχομένου από την εταιρεία µας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να επιλέξετε να λαμβάνετε τέτοιο περιεχόμενο µε SMS, µε ταχυδρομική επιστολή ή ακόμη και τηλεφωνικά.

Νομική Βάση Επεξεργασίας Δεδομένων

α) Η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων:  Στις περισσότερες περιπτώσεις παροχής των προϊόντων ή των υπηρεσιών µας, νομική βάση αποτελεί η εκπλήρωση των συμβατικών µας υποχρεώσεων απέναντί  σας, π.. χ     για να σας παραδώσουμε προϊόντα και να σας παρέχουμε υπηρεσίες πρέπει πρώτα να µας χορηγήσετε τη διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο επικοινωνίας. 

β) Συγκατάθεση: Στις περιπτώσεις που σας έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.  

γ) Η συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις,  όπως και η ανάγκη µας να εξυπηρετήσουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή τα έννοµα συμφέροντα της εταιρείας µας µε σεβασμό στις θεμελιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες και δικαιώματα. 

δ) Η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

ε) Κατάρτιση προφίλ ή αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης: Για την εκπλήρωση των σκοπών μας καθώς και για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, η Εταιρεία ενδέχεται να καταρτίσει το προφίλ σας. Στις περιπτώσεις όπου η Εταιρεία λαμβάνει απόφαση αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, θα σας παρέχει ειδικότερη ενημέρωση και, όπου απαιτείται, θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας. 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Γενικά θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι δεν διαβιβάζουµε σε κανέναν τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς ή σκοπούς άλλους από τις  µεταξύ µας συμβατικές σχέσεις ή για όσους σκοπούς εσείς µας έχετε δώσει συγκατάθεση. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι ορισμένα από τα προϊόντα µας περιλαμβάνουν συνδέσεις προς τρίτους χωρίς δική µας μεσολάβηση, µε αποτέλεσμα η καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτά τα προϊόντα να διέπονται από τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των συγκεκριμένων τρίτων και όχι από τη δική µας. Επίσης, όταν η εγκατάσταση των προϊόντων µας έχει γίνει από τρίτον, θα πρέπει ν` απευθύνεστε σε αυτόν για σχετικά προσωπικά σας δεδομένα. Κατά το μέρος που µας αφορά τα δεδοµένα σας είναι ασφαλή και παραμένουν στην εταιρεία µας. Με τη συγκατάθεσή  σας, φυσικά, µπορεί να τα διαβιβάσουμε σε συνεργαζόμενους τρίτους, προκειμένου να σας παρέχουµε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα µας, όπως µας έχετε ζητήσει και ειδικότερα:

α) Μπορεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την ολοκλήρωση κάποιας συναλλαγής μεταξύ µας ή  για  την  παροχή  οποιουδήποτε  προϊόντος ή υπηρεσίας έχετε ζητήσει από εµάς ή τρίτους συνεργάτες. Ειδικότερα, µπορεί να διαβιβάσουμε το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το email και το τηλέφωνό σας, τηλέφωνα επικοινωνίας κύρια και βοηθητικά που  µας  έχετε  χορηγήσει  εσείς, σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές.    Επίσης, για να εκτελέσουµε ορθά το  µέρος  της  σύµβασης  όταν  διενεργούµε  πχ  µελέτη  ή      εγκατάσταση  στο χώρο σας για λογαριασµό τρίτου επαγγελματία ή παρόχου υπηρεσιών, λειτουργώντας ενδεχοµένως και ως εντολοδόχοι-υπεργολάβοι, οφείλουµε να διαβιβάσουµε  τα στοιχεία σας αυτά στον τρίτο, από  τον οποίο εσείς ζητήσατε και λαµβάνετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ακόµη, τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε συνεργαζόµενο τρίτο, για παράδειγμα για την επίλυση βλαβών και προβλημάτων  και  τεχνική  υποστήριξη στην εγκατάστασή τους.

β) Επίσης, θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τους υπαλλήλους της εταιρείας μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασής σας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αμφοτέρων που απορρέει από αυτή. 

γ) Παράλληλα, θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας για τις πληρωμές σας (πχ IBAN λογαριασµών, ονοµατεπώνυµα δικαιούχων κλπ) µε τις τράπεζες που µας αποστέλλουν ενηµερώσεις πληρωµών, αλλά και µε τρίτους συνεργάτες, όπως λογιστές που επεξεργάζονται τα οικονοµικά στοιχεία των συναλλαγών µας µε εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

δ) Επιπρόσθετα, µπορεί να διαβιβάσουµε δεδοµένα σε τρίτους συνεργάτες που µας παρέχουν νόµιµα υποστήριξη πελατών ή άλλη τεχνική υποστήριξη. Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι συνεργάτες συµµορφώνονται µε τον Κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων και δεν χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν λαµβάνουν από εµάς για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εκτέλεση της λειτουργίας που αναλαμβάνουν. Επίσης, οφείλουν να συμφωνούν µε τη δική µας ∆ήλωση Προστασίας και να δεσμεύονται στην εφαρμογή της.

ε) Μπορεί να διαβιβάσουμε δεδομένα όπου και όταν αυτό απαιτείται σε δημόσιες αρχές (εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές κλπ), για τη συµµόρφωσή µας µε την ισχύουσα  νοµοθεσία ή για την προστασία των δικών σας, αλλά και των δικών µας δικαιωµάτων και ιδίως σε περίπτωση κακόβουλης ενέργειας σε βάρος σας ή σε βάρος µας.

στ) Επίσης, μπορεί να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σας προς ασφαλιστικές εταιρείες προς το σκοπό εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών μας απέναντί σας. 

ζ) Μεταβολή Ελέγχου – Ιδιοκτησίας. Μπορεί να µοιραστούµε τα δεδομένα σας µε κάποια άλλη επιχειρηµατική οντότητα σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσής µας µε αυτήν. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να ακολουθηθεί η παρούσα πολιτική προστασίας από τη νέα οντότητα µε απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικό σκοπό, θα εισηγηθούμε την έγκαιρη   ενημέρωσή  σας σχετικά µε αυτό και για την άσκηση των  δικαιωμάτων σας.

Μπορεί η εταιρεία μας να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε);

Η εταιρεία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε, εφόσον:

α) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή

β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση το νόμο.

Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:

α) έχετε παράσχει στην εταιρεία μας την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή

β) η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασή σας με την εταιρεία μας

γ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της εταιρείας ή 

δ) υπάρχει σχετική υποχρέωση της εταιρείας από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση.

Για πόσο χρονικό διάστημα η Εταιρεία θα τηρεί τα δεδομένα σας;

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την Εταιρεία μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής και για όσο χρόνο είναι  απαραίτητος προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές µας υποχρεώσεις και να συµµορφωθούµε µε τις λοιπές νόµιµες υποχρεώσεις µας, όπως π.χ  τις φορολογικές, τις εγγυήσεις των προϊόντων µας κλπ. 

Σε κάθε περίπτωση λύσης ή λήξης της συμβατικής μας σχέσης, η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής. 

Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης με την Εταιρεία μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για διάστημα έως πέντε (5) έτη από τη συλλογή τους, που αποτελεί τον κατά νόμο προβλεπόμενο χρόνο παραγραφής της εξωσυμβατικής ευθύνης. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

Τα έγγραφα, τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;

α) Δικαίωμα πρόσβασης: Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα

β) Δικαίωμα διόρθωσης: Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Δικαίωμα περιορισμού: Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

δ) Δικαίωμα εναντίωσης: Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.

ε) Δικαίωμα στη λήθη: Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε.

στ) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Εταιρεία σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i. Τα υπό γ, δ και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.

ii. Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

iii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δε συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων. 

ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. 

Πέρα των ανωτέρω, µπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς εμπορικούς ή διαφημιστικούς, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας όποτε θελήσετε. Αν ανακαλέσετε γενικά τη συγκατάθεσή σας ωστόσο, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία παροχής των προϊόντων και  των υπηρεσιών µας προς εσάς, επειδή καμία σχετική σύμβαση δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία δεδομένων του αγοραστή.

Περαιτέρω, για τη δική σας εξυπηρέτηση, παρακαλούμε να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα σας όταν αλλάζουν ή όταν είναι ανακριβή. Επίσης, µπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό από την εταιρεία µας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Εάν λάβετε κάποιο μήνυμα από εμάς χωρίς να το επιθυμείτε, µπορείτε να διαγράψετε τη διεύθυνσή σας από τη λίστα παραληπτών είτε ακολουθώντας τις οδηγίες στο συγκεκριμένο μήνυμα, εφόσον υπάρχουν, είτε µε αποστολή της επιθυμίας σας µε αίτημά σας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικής επιστολής.  Εάν η επιλογή κατάργησης από τη λίστα δεν υφίσταται, συνήθως πρόκειται για άλλου είδους μήνυμα ή διαφορετική μέθοδο κατάργησης συνδρομής σε newsletter, µε συνέπεια να πρέπει ν’ ακολουθήσετε τον εκεί ενδεδειγμένο τρόπο για τη διαγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας. Σε κάθε περίπτωση, απευθυνθείτε στην εταιρεία µας για να σας εξυπηρετήσουμε.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην εταιρεία μας Ιφιγενείας 24Γ, Στρόβολος 2007 ή μέσω email.

Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρεία δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη  είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να επιβάλει στον Πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε µαζί µας στο 22572555.

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σημαντική ενημέρωση για εσάς και δέσμευση για εμάς αποτελεί η ασφάλεια των δεδομένων σας. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά μέτρα, όπως ενδεικτικά την κρυπτογράφηση των στοιχείων σας, αλλά και εκείνα τα οργανωτικά µέτρα που ανταποκρίνονται στη δουλειά µας και τα ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Φροντίζουμε για τη φυσική και τεχνική ασφάλεια των συστημάτων μας και των εγκαταστάσεών µας, όπως και για τον έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα σας (είτε στο ηλεκτρονικό είτε στο φυσικό µας αρχείο) µε σύγχρονα τεχνικά μέσα και από περιορισμένο αριθμό προσώπων που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα, διέπονται από περιορισμούς πρόσβασης ή/και παρέχουν εξασφαλίσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. 

Οι συνεργάτες µας οφείλουν να µας δηλώνουν τη συµµόρφωσή τους µε τον Κανονισμό και την παρούσα Πολιτική µας, ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή από διαρροή, κλοπή, καταστροφή, απώλεια, δημόσια γνωστοποίηση, κατάχρηση, χρήση αθέμιτη και εκτός σκοπού, από µη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. 

Αλλαγές στη ∆ήλωση

Η παρούσα ∆ήλωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Πωλήσεων και Παροχής Υπηρεσιών µας και ενδέχεται να υποστεί αλλαγές και επικαιροποιήσεις, για τις οποίες θα σας ειδοποιούμε  είτε δημοσιεύοντάς την σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας µας είτε αποστέλλοντάς σας απευθείας ειδοποίηση. Σε  κάθε περίπτωση, η  μεταβολή της  ∆ήλωσης  θα προκύπτει  από την ημερομηνία "ισχύος" που τίθεται στο τέλος της.

Επικοινωνήστε µαζί µας

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνό µας 22572555.